Polityka prywatności

Polityka prywatności

Obowiązuje od 1 marca 2021 r. Niniejsza Polityka wyjaśnia, w jaki sposób możemy przetwarzać Twoje dane. Niniejsza Polityka może być od czasu do czasu zmieniana lub aktualizowana, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie jej aktualizacji. Przed skorzystaniem z tej witryny należy uważnie przeczytać niniejszy dokument dotyczący polityki prywatności. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, w przeciwnym razie musisz natychmiast opuścić tę witrynę.

INTER-PLAST Z. Bodziachowska-Kluza Spółka Jawna, która jest właścicielem marki INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ, jej innych podmiotów stowarzyszonych i spółek zależnych (dalej określanych jako INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ, „Strona internetowa”, „nas”, „nasz” lub „my”), jest właścicielem , obsługuje lub zapewnia dostęp do kilku interaktywnych stron internetowych, aplikacji mobilnych i połączonych oraz innych interaktywnych funkcji i usług online, w tym między innymi wiadomości e-mail, biuletynów, czatów, forów, społeczności, loterii i konkursów (zwanych dalej „Usługami”). Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich informacji gromadzonych na Twój temat przez firmę INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ za pośrednictwem i w związku z Usługami, niezależnie od sposobu ich gromadzenia lub przechowywania, i opisuje między innymi rodzaj informacji gromadzonych na Twój temat podczas interakcji z Usługi, w jaki sposób Twoje dane mogą być wykorzystywane, kiedy Twoje dane mogą zostać ujawnione, w jaki sposób możesz kontrolować wykorzystanie i ujawnianie Twoich informacji oraz w jaki sposób Twoje informacje są chronione.

O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, firma INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ jest administratorem danych (tak jak ten termin jest używany w unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych „RODO”), co oznacza, że decydujemy, w jaki sposób i dlaczego informacje, które nam przekazujesz, są obrobiony. Niniejsza Polityka może zostać zmieniona lub zaktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących Przetwarzania Twoich informacji lub zmian w obowiązujących przepisach.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje informacje gromadzone za pośrednictwem tej witryny i wszystkich jej subdomen.

Możemy Przetwarzać: Twoje dane osobowe (np. Twoje imię i nazwisko); dane demograficzne (np. Twój wiek); Twoje dane kontaktowe (np. Twój adres); zapisy Twoich zgód; szczegóły zakupu; dane twojego pracodawcy (w stosownych przypadkach); informacje o twoich interakcjach z naszymi treściami lub reklamami; oraz wszelkie poglądy lub opinie, które nam przekazujesz.

Możemy również Przetwarzać informacje o Tobie z korzystania przez Ciebie z naszych Usług (np. rodzaj używanego urządzenia, dostawca usług internetowych itp.), w tym Twoje interakcje z treściami i reklamami w Usługach.

„Dane osobowe” oznaczają informacje, które dotyczą dowolnej osoby lub na podstawie których można ją bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.

„Przetwarzanie”, „Przetwarzanie” lub „Przetwarzane” oznacza wszystko, co jest wykonywane z jakimikolwiek Danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy odbywa się to w sposób zautomatyzowany, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Możemy przetwarzać następujące kategorie Danych Osobowych o Tobie:

Dane osobowe: Twoje imię i nazwisko; nazwa użytkownika lub dane logowania; hasło; obszary lub tematy zainteresowania; i fotografię (jeśli ty lub inny użytkownik zamieści zdjęcie w Serwisie).

Informacje demograficzne: płeć; wiek/data urodzenia; narodowość; pozdrowienie; stanowisko, informacje o firmie, wykształcenie, doświadczenie zawodowe i inne informacje zawodowe; i preferencje językowe.

Dane kontaktowe: adres pocztowy; numer telefonu i/lub telefonu komórkowego; adres e-mail; oraz Twoje publiczne uchwyty lub profile w mediach społecznościowych.

Rejestry zgód: rejestry wszelkich zgód, których mogłeś udzielić, wraz z datą i godziną, sposobem wyrażenia zgody i wszelkimi powiązanymi informacjami (np. przedmiotem zgody).

Informacje o lokalizacji: dane o lokalizacji, które opisują dokładną lokalizację geograficzną Twojego urządzenia („Dokładne dane o lokalizacji”).

Szczegóły zakupów i płatności: zapisy zakupów i cen; zapisy faktur; ewidencja płatności; Adres rozliczeniowy; metoda płatności; imię i nazwisko posiadacza karty lub konta; wielkość płatności; i termin płatności.

Dane pracodawcy: jeśli kontaktujesz się z nami jako pracownik, dane kontaktowe pracodawcy (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail) w odpowiednim zakresie.

Poglądy i opinie: wszelkie poglądy i opinie, które użytkownik lub inni użytkownicy zdecydują się nam przesłać lub które opublikują o nas publicznie na platformach mediów społecznościowych lub w Usługach, w tym na forach.

Gromadzimy również inne rodzaje informacji od Ciebie lub innych źródeł, które w niniejszej Polityce określamy jako „Inne informacje”, które mogą obejmować między innymi:

Informacje o korzystaniu z Usług, takie jak dane o użytkowaniu i informacje statystyczne, które mogą być zagregowane.

Historia przeglądania, w tym strony internetowe lub inne usługi, które odwiedziłeś przed i po interakcji z Usługami.

Wyszukiwania i interakcje z możliwościami handlu elektronicznego, takimi jak handlowcy i oferty zawarte w Usługach.

Nieprecyzyjne informacje o przybliżonej fizycznej lokalizacji (na przykład na poziomie miasta lub kodu pocztowego) komputera lub urządzenia użytkownika, uzyskane na podstawie adresu IP takiego komputera lub urządzenia („Dane GeoIP”).

Identyfikacja urządzenia („ID”), która jest charakterystycznym numerem powiązanym ze smartfonem lub podobnym urządzeniem podręcznym, ale różni się od numeru seryjnego sprzętu.

Identyfikator reklamowy, który jest unikalnym, możliwym do zresetowania przez użytkownika numerem identyfikacyjnym na potrzeby reklam powiązanych z urządzeniem (np. iOS 

używa identyfikatora reklamowego (lub „IDFA”), a Android używa identyfikatora reklamowego Google).

Adres protokołu internetowego („IP”), który jest unikalnym ciągiem cyfr automatycznie przypisywanym do Twojego urządzenia za każdym razem, gdy łączysz się z Internetem.

Środki połączenia internetowego, takie jak dostawca usług internetowych („ISP”), operator komórkowy, połączenie Wi-Fi, identyfikator zestawu usług („SSID”), międzynarodowy identyfikator abonenta mobilnego („IMSI”) i międzynarodowy identyfikator urządzenia mobilnego („IMEI” ).

Informacje gromadzone za pomocą plików cookie, eTags, JavaScript, znaczników pikselowych, śledzenia identyfikatora urządzenia, anonimowych identyfikatorów i innych technologii, w tym informacje gromadzone za pomocą takich metod i technologii dotyczące (i) Twoich wizyt w Usługach oraz interakcji i zaangażowania w nie, treści i reklamy na stronach internetowych osób trzecich, aplikacjach, platformach i innych kanałach medialnych („Kanały”) oraz (ii) Twoje interakcje z wiadomościami e-mail, w tym treści i reklamy w nich zawarte (łącznie „Dane online”).

Typ urządzenia, ustawienia i używane oprogramowanie

Pliki dziennika, które mogą obejmować adresy IP, typ przeglądarki, strony odsyłające/wyjściowe dostawcy usług internetowych, system operacyjny, znaczniki daty/godziny i/lub dane dotyczące strumienia kliknięć, w tym wszelkie kliknięcia spersonalizowanych łączy.

Sygnały nawigacyjne w sieci Web, które są plikami elektronicznymi, które umożliwiają stronie internetowej zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili tę stronę lub dostęp do niektórych plików cookie.

Znaczniki pikselowe, znane również jako przezroczyste pliki GIF, sygnały nawigacyjne, znaczniki reflektorów lub błędy sieciowe, które są metodą przekazywania informacji z komputera użytkownika do witryny internetowej strony trzeciej.

Lokalne obiekty udostępnione, takie jak pliki cookie Flash i lokalna pamięć masowa, takie jak HTML5.

Analityka mobilna, aby zrozumieć funkcjonalność naszych aplikacji mobilnych i oprogramowania na Twoim telefonie.

W pewnych okolicznościach i w zależności od obowiązującego prawa niektóre z tych Innych informacji mogą stanowić dane osobowe. Dane osobowe wraz z innymi informacjami są dalej nazywane „Informacjami o użytkowniku”.

Wrażliwe dane osobowe

Nie staramy się gromadzić ani w inny sposób przetwarzać Twoich wrażliwych danych osobowych. Jeśli musimy przetwarzać Twoje wrażliwe dane osobowe w uzasadnionym celu, robimy to zgodnie z obowiązującym prawem. Usługi nie są przeznaczone do użytku przez dzieci.

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy w żaden inny sposób Danych Osobowych dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia fizycznego lub psychicznego, życia seksualnego, żadnych rzeczywistych lub domniemanych przestępstw lub kar ani żadnych innych informacji, które mogą być uważane za wrażliwe w rozumieniu RODO (łącznie „Wrażliwe dane osobowe”) w zwykłym toku naszej działalności. W przypadku konieczności Przetwarzania Wrażliwych Danych Osobowych zgodnie z RODO będziemy polegać na jednej z następujących podstaw prawnych:

Zgodność z obowiązującym prawem: Możemy Przetwarzać Twoje Wrażliwe Dane Osobowe, jeżeli Przetwarzanie jest wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo; wykrywanie przestępstw i zapobieganie im: możemy przetwarzać Twoje wrażliwe dane osobowe, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykrywania przestępstw lub zapobiegania im (w tym zapobiegania oszustwom); ustanowienie, wykonanie lub obrona praw: Możemy Przetwarzać Twoje Wrażliwe Dane Osobowe, gdy Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony praw; lub zgoda: Możemy Przetwarzać Twoje Wrażliwe Dane Osobowe, jeśli zgodnie z obowiązującym prawem uzyskaliśmy Twoją uprzednią wyraźną zgodę przed Przetwarzaniem Twoich Wrażliwych Danych Osobowych.

Dzieci. Usługi nie są przeznaczone dla dzieci, zwłaszcza poniżej 13 roku życia. Osoby poniżej 13 roku życia nie powinny podawać żadnych danych osobowych ani korzystać z naszych publicznych obszarów dyskusji, forów lub czatów. Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 18 lat nie mogą dokonywać zakupów za pośrednictwem Usług ani uzyskiwać kuponów lub kodów z Usług w celu zakupu towarów lub usług na stronach internetowych osób trzecich. Jeśli pomimo tych zakazów Twoje dzieci ujawnią informacje o sobie w naszych publicznych obszarach dyskusji, mogą wystąpić konsekwencje, które nie są przeznaczone dla dzieci (na przykład mogą otrzymać niechciane wiadomości od innych stron). Jeśli okaże się, że zebraliśmy dane osobowe od osoby poniżej 13 roku życia, natychmiast usuniemy te informacje.

Jak gromadzimy lub tworzymy informacje

Możemy gromadzić lub uzyskiwać Informacje o użytkowniku: bezpośrednio od Ciebie (np. podczas kontaktu z nami); w ramach naszej relacji z Tobą (np. jeśli dokonasz zakupu); gdy upublicznisz swoje dane osobowe (np. jeśli opublikujesz publiczny post na nasz temat w mediach społecznościowych); gdy pobierasz, instalujesz lub korzystasz z naszych Usług; kiedy odwiedzasz nasze Usługi; podczas rejestracji w celu korzystania z dowolnej części Usług; lub gdy wchodzisz w interakcję z treściami lub reklamami osób trzecich w Usługach. Możemy również otrzymywać Informacje o użytkowniku od osób trzecich (np. portali społecznościowych). Możemy również tworzyć Informacje o użytkowniku, takie jak 

jako zapisy twoich interakcji z nami. Firma INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ nie ponosi odpowiedzialności za Dane osobowe, które dobrowolnie udostępniasz w publicznych obszarach Usług. Niniejsza Polityka nie obejmuje praktyk stron trzecich, które mogą przekazywać informacje o Tobie firmie INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ.

Zbieranie informacji o użytkowniku: Możemy gromadzić informacje o użytkowniku z następujących źródeł:

Dane, które podajesz: Możemy uzyskiwać Twoje dane osobowe, gdy przekazujesz je nam w ramach naszych Usług (np. gdy rejestrujesz się w celu otrzymywania wiadomości e-mail, biuletynów, biuletynów, seminariów internetowych lub oficjalnych dokumentów; rejestrujesz się w celu członkostwa w witrynie lub tworzysz profil lub konto w dowolnym część Usług; brać udział w loteriach, konkursach, konkursach lub losowaniu nagród; otrzymywać informacje promocyjne za pomocą wiadomości tekstowych SMS; brać udział w ankietach; wyszukiwać zapytania za pośrednictwem Usług; kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób; kupować subskrypcję , licencja na oprogramowanie lub produkt; lub gdy dostarczysz nam swoją wizytówkę itp.).

Dane dotyczące relacji: Możemy gromadzić lub uzyskiwać Twoje dane osobowe w ramach zwykłych relacji z Tobą (np. jeśli kupujesz od nas usługę).

Dane, które upubliczniasz: możemy gromadzić lub uzyskiwać Twoje dane osobowe, które wyraźnie zdecydujesz się upublicznić, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. za pośrednictwem naszych czatów, forów lub społeczności w Usługach.

Dane usługi: Możemy gromadzić lub uzyskiwać Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz, pobierasz, używasz lub rejestrujesz się w celu korzystania z dowolnej części naszej Usługi.

Dane GeoIP i/lub Dokładne dane lokalizacyjne (jeśli pozwalają na to ustawienia Twojego urządzenia mobilnego); oraz (c) inne informacje, w tym między innymi adres IP, dostawcę usług internetowych, uczelnię lub organizację obsługującą testowaną sieć oraz identyfikatory sieci, sprzętu i urządzeń, takie jak identyfikator SSID lub numer IMEI użytkownika (jeśli test jest przeprowadzany na smartfonie). INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ może zbierać Twoje dokładne dane o lokalizacji

Treści i informacje reklamowe: Jeśli zdecydujesz się na interakcję z treściami lub reklamami osób trzecich w Usługach lub Kanałach, możemy otrzymać Informacje o użytkowniku od odpowiedniej strony trzeciej.

Informacje osób trzecich: Możemy gromadzić lub uzyskiwać Twoje dane osobowe od stron trzecich, które nam je przekazują. Może to obejmować kanały offline, takie jak telefon lub poczta bezpośrednia; od klientów, sprzedawców, dostawców, stron trzecich, dostępnych komercyjnie lub publicznie dostępnych źródeł (np. brokerów danych, agregatorów danych, publicznych baz danych itp.); zewnętrzni operatorzy sieci stowarzyszonych; źródła skierowań; witryny lub usługi sieci społecznościowych (np. Facebook, Twitter, LinkedIn itp.). Jeśli korzystasz z połączenia lub logowania strony trzeciej (np. Facebook Connect, Twitter lub Google+) w celu uzyskania dostępu do Usług, utworzenia członkostwa lub profilu w dowolnej części Usług, uzyskania dostępu do naszych treści lub przekazania naszych treści innej osobie, platformy lub usługi, możemy również otrzymać Twoją nazwę użytkownika lub adres e-mail dla tych usług osób trzecich lub inne informacje dostępne na Twój temat lub zebrane od Ciebie w tych usługach.

Należy pamiętać, że INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które dobrowolnie przekazujesz na swój temat w dyskusjach w jakichkolwiek publicznych obszarach Usług, takich jak sekcje komentarzy, fora, blogi, strony wiki, czaty, prywatne wiadomości, fora dyskusyjne lub inne publiczne dostępna interakcja lub informacje, które zdecydujesz się upublicznić w dowolnym swoim profilu użytkownika lub innych obszarach Usług, które umożliwiają użytkownikom przesyłanie lub publikowanie treści. Odradzamy użytkownikom publikowanie takich Danych Osobowych w ten sposób. Możesz zmienić swoje publicznie dostępne informacje w dowolnym momencie na swojej stronie profilowej. Aby zażądać usunięcia Twoich danych osobowych z tych obszarów, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego portalu DSAR. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Twoich danych osobowych. W takim przypadku poinformujemy Cię, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić i dlaczego.

Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje praktyk stron trzecich, w tym tych, które mogą ujawniać informacje firmie INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ.

Tworzenie informacji o użytkowniku. Możemy również tworzyć Informacje o użytkowniku, takie jak zapisy interakcji z nami i szczegóły historii zakupów, do wewnętrznych celów administracyjnych i analiz. Możemy również łączyć dane, które nam przekazałeś, z danymi uzyskanymi od stron trzecich, takich jak sieci społecznościowe i inne podmioty gromadzące dane.

Cele, dla których możemy przetwarzać Twoje dane

Możemy przetwarzać Informacje o użytkowniku w następujących celach: świadczenie Ci Usług; komunikowanie się z Tobą; dostarczanie Ci reklam w Usługach i Kanałach; analizowanie zaangażowania naszych odbiorców; obserwowanie zaangażowania użytkowników i aktywności związanej z zakupami w Usłudze i Kanałach; oferowanie usług generowania potencjalnych klientów między przedsiębiorstwami; marketing naszych usług i ofert dla obecnych i potencjalnych klientów; zarządzanie naszymi systemami informatycznymi; zarządzanie finansami; dyrygowanie 

ankiety; zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów; prowadzenie dochodzeń w razie potrzeby; zgodność z obowiązującym prawem; i ulepszania naszych Usług.

Cele, dla których możemy Przetwarzać Informacje o użytkowniku, zgodnie z obowiązującym prawem, obejmują:

Świadczenie usług na rzecz użytkownika: świadczenie usług na rzecz użytkownika od firmy INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ lub jej partnerów, w tym (i) oferowanie konkursów, a także czatów, forów i społeczności, (ii) publikowanie osobistych opinii wraz z innymi rekomendacjami, (iii) wyświetlanie osobistych recenzji produktów lub usług, (iv) umożliwianie wyszukiwania innych członków witryny przy użyciu informacji, które możesz już znać o tym członku, takich jak nazwa użytkownika lub imię i nazwisko oraz identyfikacja użytkowników spełniających te kryteria, (v) zarządzanie Twojego konta oraz (vi) obsługa klienta i zarządzanie relacjami.

Oferowanie i ulepszanie Usług: obsługa i zarządzanie Usługami dla Ciebie; dostarczania Ci spersonalizowanych treści; komunikowanie się i interakcja z Tobą za pośrednictwem Usług; identyfikowanie problemów z Usługami i planowanie ulepszeń lub tworzenie nowych Usług; i powiadamianie Cię o zmianach w naszych Usługach.

Ankiety: angażowanie się z Tobą w celu uzyskania opinii na temat naszych Usług.

Komunikacja: komunikowanie się z Tobą za pomocą dowolnych środków (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych, mediów społecznościowych, poczty lub osobiście) w odniesieniu do wiadomości i innych informacji, którymi możesz być zainteresowany, pod warunkiem zapewnienia, że taka komunikacja zostanie dostarczona w zgodność z obowiązującym prawem; utrzymywanie i aktualizowanie danych kontaktowych w stosownych przypadkach; oraz uzyskanie Twojej uprzedniej zgody, jeśli jest to wymagane. Możemy prowadzić marketing bezpośredni, jak określono w sekcji 6 poniżej.

Reklama: dostarczanie reklam opartych na Twoich zainteresowaniach i interakcjach z Usługami i Kanałami, w tym wykorzystywanie Informacji o użytkowniku do wyświetlania reklam w Usługach i Kanałach, a także udzielanie licencji stronom trzecim na segmenty Informacji o użytkowniku. Więcej informacji znajduje się w sekcji 7 poniżej.

Zaangażowanie odbiorców: identyfikacja i rozwój zaangażowania odbiorców, strategii reklamowych i promocyjnych na różnych platformach i kanałach, zarówno w ramach Usługi, jak i na Kanałach.

Zaangażowanie użytkowników i zakupy: śledzenie ruchu zakupowego i aktywności w Usłudze i na Kanałach, w tym przeglądanie historii przeglądania (jeśli jest dostępna); dostarczanie analiz i pomiarów kosztów ruchu w stosunku do zarobionych pieniędzy.

Oferty Handlowe: wykorzystywanie plików cookie do śledzenia historii przeglądania i ilości pieniędzy wydanych w witrynie określonego sprzedawcy zewnętrznego w celu oferowania kuponów i innych ofert, które są odpowiednie dla Twoich zakupów; oferowanie kuponów za pośrednictwem wiadomości SMS w przypadku podania numeru telefonu komórkowego.

Generowanie ołowiu: generowanie leadów między przedsiębiorstwami w zakresie dostarczania klientom leadów w celu ulepszenia docelowych kampanii marketingowych i usług klienta poprzez różne strategie. Obejmuje to generowanie potencjalnych klientów za pośrednictwem rozmów telefonicznych i e-maili z biuletynami marketingowymi w celu kierowania Cię do treści, takich jak oficjalne księgi i seminaria internetowe, oferowanych przez firmę INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ, po czym Twoje dane kontaktowe zostaną udostępnione naszemu klientowi.

Marketing skierowany do klientów: Możemy kierować reklamy do obecnych i potencjalnych klientów oraz ich pracowników, którzy wyrazili zainteresowanie współpracą lub wcześniej prowadzili interesy z firmą INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ w celu dalszego generowania i promowania naszej działalności. Takie działania obejmują wysyłanie e-maili marketingowych lub prowadzenie rozmów telefonicznych w celu zachęcania do zakupu reklam, pozyskiwania potencjalnych klientów i innych usług biznesowych oferowanych przez INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ.

Administracja IT: administracja systemami informatycznymi firmy INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ; administracja siecią i urządzeniami; bezpieczeństwo sieci i urządzeń; wdrażanie polityki bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych; audyty zgodności w odniesieniu do polityk wewnętrznych; identyfikacja i ograniczanie oszukańczej działalności; i zgodności z wymogami prawnymi.

Bezpieczeństwo: elektroniczne środki bezpieczeństwa (w tym monitorowanie zapisów logowania i danych dostępu) pomagające ograniczyć ryzyko i zapewnić możliwość zidentyfikowania i naprawienia incydentu związanego z bezpieczeństwem.

Zarządzanie finansami: ogólne cele zarządzania biznesowego i finansowego, w tym zarządzanie gospodarcze, finansowe i administracyjne; planowanie i raportowanie; rozwój personelu; sprzedaż; rachunkowość; finanse; audyt korporacyjny; i zgodności z wymogami prawnymi

Dochodzenia: wykrywanie, badanie i zapobieganie naruszeniom polityki i przestępstwom, zgodnie z obowiązującym prawem.

Postępowanie prawne: ustalanie, wykonywanie i obrona praw.

Zgodność z prawem: Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji dotyczących dowolnego użytkownika Usług, jeśli mamy podstawy, by sądzić, że użytkownik ten narusza nasze Warunki użytkowania lub inne opublikowane wytyczne lub angażuje się (lub mamy podstawy wierzyć, że angażuje się w) jakąkolwiek nielegalną działalność, oraz 

w celu ujawnienia informacji w odpowiedzi na nakazy sądowe i rządowe, inne żądania podmiotów rządowych, wezwania do sądu cywilnego, wnioski o ujawnienie informacji oraz w inny sposób wymagany przez prawo lub obowiązki regulacyjne. Możemy również ujawnić informacje o użytkownikach, jeśli w dobrej wierze uważamy, że takie ujawnienie jest w interesie ochrony praw, własności, bezpieczeństwa lub ochrony INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ, któregokolwiek z naszych użytkowników lub opinii publicznej, lub w celu reagowania na sytuację awaryjną .

Marketing bezpośredni

Możemy przetwarzać Twoje Informacje o użytkowniku, aby kontaktować się z Tobą w sprawie informacji dotyczących usług, które mogą Cię zainteresować. W każdej chwili możesz bezpłatnie zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować z wiadomości SMS.

Możemy przetwarzać Twoje Informacje o użytkowniku, aby kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty bezpośredniej, SMS-ów lub innych metod komunikacji w celu dostarczenia Ci informacji dotyczących Usług, które mogą Cię zainteresować. Możemy przesyłać Ci informacje dotyczące Usług, zbliżających się promocji i inne informacje, które mogą Cię zainteresować, korzystając z danych kontaktowych, które nam podałeś i zawsze zgodnie z obowiązującym prawem.

Możesz wypisać się z naszych list biuletynów w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji zawartymi w każdym wysyłanym przez nas e-mailu. Nie będziemy wysyłać Ci żadnych wiadomości e-mail z listy, z której chcesz się wypisać, ale możemy nadal kontaktować się z Tobą w zakresie niezbędnym do celów innych Usług, o które prosiłeś, lub w celu uzyskania dodatkowych wiadomości e-mail, na które się zapisałeś.

Możemy przetwarzać Twoje Informacje o użytkowniku poprzez umieszczanie lub odczytywanie plików cookie i podobnych technologii w Usługach i Kanałach. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie. Niektóre technologie śledzenia umożliwiają nam przypisanie użytkownikowi unikalnego identyfikatora i powiązanie informacji o korzystaniu z Usług z innymi informacjami o użytkowniku, w tym informacjami o użytkowniku, w celu uzyskania dodatkowych informacji o użytkowniku, abyśmy mogli dostarczać mu odpowiednie treści i reklamy . My i nasi partnerzy używamy tych technologii również do analizowania trendów; administrować Usługami; zbierać i przechowywać informacje, takie jak ustawienia użytkownika, anonimowe identyfikatory przeglądarki i historia oglądania wideo; uzupełnienie naszych logów serwera i innych metod pomiaru ruchu i odpowiedzi; śledzić lokalizację i ruchy użytkowników w ramach Usług; gromadzić informacje demograficzne o naszej bazie użytkowników; oraz aby lepiej zrozumieć ruch w Usługach, zachowanie odwiedzających i reakcje na kampanie promocyjne.

Firma INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ i/lub niektóre strony trzecie mogą gromadzić informacje o użytkowniku do celów internetowej reklamy behawioralnej, aby otrzymywać odpowiednie reklamy oparte na zainteresowaniach w Usługach oraz na innych stronach internetowych, platformach i kanałach medialnych. Używamy Danych online, jak również innych informacji o użytkowniku, aby wysyłać Ci reklamy behawioralne online. Dane online są agregowane z Innymi informacjami i danymi, które gromadzimy i/lub podobnymi danymi gromadzonymi przez partnerów w celu tworzenia grup użytkowników i pewnych kategorii lub segmentów zainteresowań ogólnych, które wywnioskowaliśmy. Używamy tych informacji, aby uzyskać dokładniejszy obraz zainteresowań odbiorców i wyświetlać reklamy, które naszym zdaniem są bardziej odpowiednie dla Twoich zainteresowań.

Firma INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ i jej partnerzy mogą wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzące do analizowania trendów, administrowania Usługami, śledzenia ruchów użytkowników w Usługach oraz w witrynach, urządzeniach i aplikacjach stron trzecich oraz do zbierania informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników. Możesz kontrolować wykorzystywanie plików cookies na poziomie poszczególnych przeglądarek, jednak jeśli zdecydujesz się na wyłączenie plików cookies, może to ograniczyć korzystanie przez Ciebie z niektórych funkcji lub funkcji w Usługach. Aby zarządzać plikami cookie Flash, kliknij tutaj. Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie, aby uzyskać więcej informacji, w tym bardziej szczegółowe wyjaśnienie, czym są pliki cookie, jakie są różne rodzaje plików cookie używanych w Usługach oraz jak je zmienić lub usunąć.

Technologie śledzenia w Usługach mogą być wdrażane przez INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ i/lub przez naszych usługodawców lub partnerów. Niektóre technologie śledzenia umożliwiają nam przypisanie użytkownikowi unikalnego identyfikatora i powiązanie informacji o korzystaniu z Usług z innymi informacjami o użytkowniku, w tym z informacjami o użytkowniku. Możemy dopasowywać informacje zebrane od użytkownika za pomocą różnych środków lub w różnym czasie i wykorzystywać takie informacje wraz z informacjami offline i online uzyskanymi z innych źródeł (w tym od osób trzecich), w tym między innymi dane demograficzne i zaktualizowane dane kontaktowe, na przykład w celu uzyskania dodatkowych informacji o Tobie, abyśmy mogli dostarczać Ci odpowiednie treści i reklamy.

Kiedy otrzymujesz od nas wiadomości e-mail lub biuletyny, możemy używać sygnałów nawigacyjnych, dostosowanych łączy, czystych plików GIF lub podobnych technologii w celu ustalenia, czy wiadomość e-mail została otwarta i które łącza kliknąłeś, aby zapewnić bardziej ukierunkowaną komunikację e-mail lub inne informacje i/lub agregować te informacje z innymi danymi, które gromadzimy w celu wykorzystania do niektórych lub wszystkich celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

My i nasi partnerzy (w tym między innymi partnerzy handlu elektronicznego, podmioty stowarzyszone i dostawcy usług analitycznych) możemy również wykorzystywać technologie, takie jak znaczniki pikselowe, e-tagi, adresy IP, lokalne obiekty współdzielone, lokalna pamięć masowa, pliki cookie Flash i HTML5 do analizowania trendy; administrować Usługami; zbierać i przechowywać informacje, takie jak ustawienia użytkownika, anonimowe identyfikatory przeglądarki i historia oglądania wideo; uzupełniać nasze logi serwera i inne metody pomiaru ruchu i odpowiedzi; śledzić lokalizację i ruchy użytkowników w ramach Usług; gromadzić informacje demograficzne o naszej bazie użytkowników; oraz aby lepiej zrozumieć ruch w Usługach, zachowanie odwiedzających i reakcje na kampanie promocyjne. Możemy otrzymywać raporty oparte na wykorzystaniu tych technologii przez te firmy zewnętrzne na zasadzie indywidualnej i zbiorczej. Na przykład możemy łączyć informacje o Twoim adresie IP ze znanymi informacjami o firmie lub Użytkowniku i wykorzystywać powiązane informacje związane z preferencjami treści zbiorczych, aby pomóc nam w naszych wysiłkach na rzecz sprzedaży usług dla Ciebie lub korporacji, z których pochodzą. Różne przeglądarki mogą oferować własne narzędzia zarządzania do usuwania Local Storage. Aby zarządzać lokalnymi obiektami współdzielonymi Flash, kliknij tutaj.

Możemy używać mobilnego oprogramowania analitycznego do zbierania danych i lepszego zrozumienia funkcjonalności naszego mobilnego oprogramowania, urządzeń i aplikacji na Twoim telefonie i innych urządzeniach. To oprogramowanie może rejestrować informacje, takie jak częstotliwość korzystania z aplikacji, zdarzenia występujące w aplikacji, łączne użycie, dane dotyczące wydajności oraz miejsce, z którego aplikacja została pobrana. Możemy połączyć te informacje z informacjami o użytkowniku.

Firma INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ i/lub niektóre osoby trzecie mogą gromadzić informacje o użytkowniku do celów internetowej reklamy behawioralnej („OBA”), aby otrzymywać odpowiednie reklamy oparte na zainteresowaniach w Usługach oraz na innych stronach internetowych, platformach i kanałach medialnych. OBA jest również określane jako reklama oparta na zainteresowaniach.

INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ wyświetla reklamy zarówno w Usługach, jak i na Kanałach. Możemy wykorzystywać Dane online, jak również inne Informacje o użytkowniku, aby przesyłać Ci OBA. Na przykład, jeśli czytasz artykuł na określony temat w Usługach, możemy użyć plików cookie dostawcy, aby później wyświetlić Ci reklamę określonego produktu lub usługi związanej z przeglądanym artykułem. Tacy zewnętrzni dostawcy mogą łączyć informacje o stronach, które odwiedzasz w Usługach, z informacjami o stronach, które odwiedzasz w innych Kanałach i wyświetlać Ci reklamy na podstawie tych połączonych informacji. Reklamy te mogą pojawiać się, gdy odwiedzasz inną sekcję Usług lub inny Kanał. Podobnie, dostawcy zewnętrzni mogą wyświetlać Ci reklamy, gdy odwiedzasz Usługi w oparciu o Twoje interakcje z Usługami i innymi Kanałami.

Konkretni dostawcy usług OBA, z których korzystamy, mogą ulec zmianie. Aby uzyskać listę niektórych odpowiednich dostawców, kliknij tutaj. Aby uzyskać informacje o tym, jak zrezygnować z metod śledzenia dla tych podmiotów i innych, kliknij tutaj. Aby uzyskać więcej informacji na temat OBA i rezygnacji, zobacz sekcję 15 poniżej. Dane online są agregowane z Innymi informacjami i danymi, które gromadzimy zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności i/lub podobnymi danymi gromadzonymi przez partnerów w celu tworzenia grup użytkowników i określonych kategorii lub segmentów zainteresowań ogólnych, które wywnioskowaliśmy na podstawie (a) demograficznych lub dane o zainteresowaniach i Dane GeoIP, (b) przeglądane strony i łącza, które klikasz podczas przeglądania wiadomości e-mail lub korzystania z Usług i naszych partnerów, i/lub (c) wyszukiwane hasła, które wprowadzasz podczas korzystania z niektórych usług wyszukiwania. Używamy tych informacji, aby uzyskać dokładniejszy obraz zainteresowań odbiorców i wyświetlać reklamy, które naszym zdaniem są bardziej odpowiednie dla Twoich zainteresowań. Przechowujemy odsłony stron, kliknięcia i wyszukiwane hasła używane do personalizacji reklam niezależnie od Twoich danych osobowych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Możemy przetwarzać Twoje Informacje o użytkowniku, gdy: wyraziłeś zgodę; Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy między Tobą a nami; Przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa; przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby fizycznej; lub gdy mamy ważny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu.

Przetwarzając Twoje Informacje o użytkowniku w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce, możemy polegać na jednej lub kilku z następujących podstaw prawnych, w zależności od okoliczności:

Zgoda: Możemy Przetwarzać Twoje Dane Użytkownika, jeśli uzyskaliśmy Twoją uprzednią, wyraźną zgodę na Przetwarzanie (ta podstawa prawna jest wykorzystywana wyłącznie w odniesieniu do Przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie jest wykorzystywana do Przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe );

Konieczność umowna: możemy przetwarzać Twoje dane użytkownika, jeśli przetwarzanie jest niezbędne w związku z jakąkolwiek umową, którą możesz z nami zawrzeć; zgodności z obowiązującym prawem: Możemy 

uzyskiwać dostęp do Twoich Informacji o użytkowniku, jeżeli Przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące prawo; żywotne interesy: możemy przetwarzać Twoje dane użytkownika, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów dowolnej osoby; lub uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje Informacje o użytkowniku, jeśli mamy uzasadniony interes w przeprowadzaniu Przetwarzania w celu zarządzania, obsługi, ulepszania lub promowania naszej działalności, a ten uzasadniony interes nie jest nadrzędny w stosunku do Twoich interesów, praw podstawowych lub wolności.

Jak opisano powyżej, zidentyfikowaliśmy uzasadniony interes jako podstawę przetwarzania w związku z ofertami firmy INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ oraz sposobem, w jaki promujemy naszą działalność wśród naszych obecnych i potencjalnych klientów.

Jakie informacje ujawniamy stronom trzecim

Możemy ujawnić Twoje Informacje o użytkowniku: organom prawnym i regulacyjnym; nasi doradcy zewnętrzni; stronom, które przetwarzają Informacje o użytkowniku w naszym imieniu („Podmioty przetwarzające”); dowolnej stronie, jeśli jest to konieczne w związku z postępowaniem sądowym; dowolnej stronie, jeśli jest to konieczne do prowadzenia dochodzeń, wykrywania przestępstw lub zapobiegania im; każdy nabywca naszej firmy; oraz wszelkich zewnętrznych dostawców reklam, wtyczek lub treści wykorzystywanych w Usługach.

Możemy ujawnić Twoje Informacje o użytkowniku innym podmiotom w ramach grupy Spółki w uzasadnionych celach biznesowych (w tym obsługi Usług i świadczenia usług na Twoją rzecz), zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto możemy ujawnić Twoje Informacje o użytkowniku:

organom prawnym i regulacyjnym, na żądanie lub w celu zgłaszania wszelkich rzeczywistych lub podejrzewanych naruszeń obowiązującego prawa lub regulacji; zewnętrzni profesjonalni doradcy (tacy jak księgowi, audytorzy lub prawnicy), z zastrzeżeniem wiążących umownych zobowiązań do zachowania poufności; zewnętrzne podmioty przetwarzające (takie jak dostawcy usług analitycznych, centra danych itp.), zlokalizowane w dowolnym miejscu na świecie, z zastrzeżeniem wymagań określonych poniżej w niniejszej sekcji 9; jakakolwiek odpowiednia strona, organ ścigania lub sąd, w zakresie niezbędnym do ustanowienia, wykonania lub obrony praw; każdej właściwej stronie w celu zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich lub ścigania lub wykonywania kar kryminalnych, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania im; wszelkim odpowiednim nabywcom będącym osobami trzecimi, w przypadku gdy sprzedajemy lub przenosimy całość lub odpowiednią część naszej działalności lub aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji); jakikolwiek odpowiedni dostawca będący stroną trzecią, w przypadku gdy nasze Usługi wykorzystują reklamy, wtyczki lub treści osób trzecich. Jeśli zdecydujesz się na interakcję z takimi reklamami, wtyczkami lub treściami, informacje o twoich działaniach w Usługach i Kanałach w celu dostarczania ukierunkowanych reklam opartych na twoich zainteresowaniach mogą być udostępniane odpowiedniemu zewnętrznemu dostawcy. Jeśli klikniesz, dotkniesz lub w inny sposób wejdziesz w interakcję z reklamą, reklamodawca może założyć, że spełniasz jego kryteria docelowe; wszelkich sponsorów konkursów, konkursów, loterii i losowań nagród lub białych ksiąg, webcastów lub innych plików do pobrania, dane rejestracyjne dotyczące takich wydarzeń mają być wykorzystywane przez nas jako część Informacji o użytkowniku i mogą być udostępniane sponsorowi i innym podmiotom, z zastrzeżeniem do niniejszej Polityki i polityki prywatności sponsora. Możemy również udostępniać Twoje dane zewnętrznym dostawcom zaangażowanym w administrowanie takimi wydarzeniami. W przypadku konkursów, konkursów, loterii i losowań nagród prosimy o uważne zapoznanie się z oficjalnymi zasadami lub warunkami przed przesłaniem informacji; oraz stronom trzecim, których praktyki nie są objęte niniejszą Polityką prywatności (np. zewnętrznym dostawcom towarów i usług, firmom i agencjom marketingowym i reklamowym, wydawcom treści i sprzedawcom detalicznym).

W przypadku niektórych naszych Usług możemy udostępniać pewne informacje, takie jak imiona i nazwiska naszych użytkowników, ich adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail — a w pewnych okolicznościach nazwę ich pracodawcy, wielkość firmy i inne dane branżowe — na wypożyczeniu lub na innej podstawie (np. sprzedaż) zewnętrznym dostawcom towarów i usług, na przykład, gdy takie informacje są dostarczane w związku z transmisjami internetowymi, dokumentami technicznymi lub innymi sponsorowanymi plikami do pobrania.

Gdy korzystasz z usługi pod wspólną marką (usługi obsługiwanej przez partnera INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ) lub rejestrujesz się lub w inny sposób udostępniasz informacje w witrynie pod wspólną marką, udzielasz nam pozwolenia na przekazanie zebranych informacji temu partnerowi, który mogą obejmować zewnętrznych dostawców usług, których usługi są wbudowane i/lub pojawiają się w Usługach;

W odniesieniu do ankiet, w przypadku publicznego ujawnienia odpowiedzi, użytkownicy zostaną o tym powiadomieni w momencie wypełniania ankiety. W przeciwnym razie innym uczestnikom ankiety ujawnimy tylko zagregowane informacje dotyczące odpowiedzi jej użytkowników w ankietach. Tam, gdzie ankiety umożliwiają użytkownikom przesyłanie pisemnych komentarzy i gdzie INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ informuje użytkowników o możliwości takiego ujawnienia w momencie wypełniania ankiety, INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji dostarczonych przez użytkowników, pod warunkiem, że nie zostaną ujawnione żadne Informacje o użytkowniku identyfikujące konkretnego użytkownika.

Firma INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ i niektórzy z naszych reklamodawców mogą korzystać z zewnętrznych firm świadczących usługi reklamowe w celu wyświetlania reklam dla OBA lub w inny sposób oraz świadczenia powiązanych usług podczas interakcji użytkownika z Usługami. Te zewnętrzne firmy reklamowe często wykorzystują pliki cookie i inne technologie do mierzenia skuteczności reklam w witrynach internetowych, aplikacjach i wiadomościach e-mail oraz do tworzenia rejestru interakcji z naszymi treściami, których używają w połączeniu z reklamami wyświetlanymi na innych witrynach lub w innych aplikacjach, lub do raportowania ruchu w witrynie, korzystania z aplikacji, statystyk, danych reklamowych i/lub innych działań w Usługach. Angażujemy również dostawców zewnętrznych do pomocy w segmentacji tych danych.

Możemy również sprzedawać lub przekazywać Dane online niektórym stronom trzecim, takim jak reklamodawcy, którzy wykorzystają te dane do wyświetlania reklam, które ich zdaniem są istotne dla Twoich zainteresowań, i którzy zgadzają się zachować poufność tych informacji. Niektóre z tych stron trzecich mogą łączyć Dane online z własnymi danymi o użytkowniku, aby uzyskać bardziej szczegółowy obraz.

Możemy zaangażować zewnętrznych dostawców do pomocy w gromadzeniu, przechowywaniu i segmentacji Danych online, a dostawcy są zobowiązani do zachowania poufności tych informacji. Ci zewnętrzni dostawcy mogą gromadzić Informacje o użytkowniku z naszych Usług do własnych celów, w tym między innymi do monitorowania oszustw w sieci.

Możemy również angażować strony trzecie w celu rozpoznawania naszych użytkowników i dostarczania im treści i reklam opartych na zainteresowaniach. Możemy udostępniać naszym partnerom Informacje o użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub inny identyfikator. Nasi partnerzy mogą również: (i) zbierać informacje bezpośrednio z Twojego urządzenia, takie jak adres IP, identyfikator urządzenia, identyfikator reklamowy oraz informacje o Twojej przeglądarce lub systemie operacyjnym; (ii) łączyć Informacje o użytkowniku otrzymane od INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ z informacjami o Tobie z innych witryn lub usług; oraz (iii) umieścić lub rozpoznać unikalny plik cookie w Twojej przeglądarce.

Jeśli zaangażujemy zewnętrznego Przetwarzającego do Przetwarzania Twoich Informacji o użytkowniku, Przetwarzający będzie podlegać wiążącym zobowiązaniom umownym do: (i) Przetwarzania Informacji o użytkowniku wyłącznie zgodnie z naszymi wcześniejszymi pisemnymi instrukcjami; oraz (ii) stosować środki w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa Informacji o użytkowniku; wraz z wszelkimi dodatkowymi wymogami wynikającymi z obowiązującego prawa.

Usługi zawierają łącza do innych witryn lub partnerów, których praktyki informacyjne mogą różnić się od naszych. Powinieneś zapoznać się z polityką prywatności tych stron trzecich, aby dowiedzieć się, w jaki sposób chroniona jest Twoja prywatność.

Międzynarodowe przekazywanie informacji

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe odbiorcom w innych krajach. INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ bierze udział w programie UE-USA Tarcza Prywatności, Szwajcaria-USA Tarcza Prywatności i Transgraniczny System Zasad Prywatności APEC. Jeżeli przekazujemy Informacje o użytkowniku z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) odbiorcy spoza EOG, który nie znajduje się w odpowiedniej jurysdykcji, robimy to na podstawie standardowych klauzul umownych.

Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności możemy być zmuszeni do przeniesienia Twoich Informacji o użytkowniku w ramach grupy firm INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ oraz do stron trzecich, jak wspomniano w punkcie 9 powyżej, w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce. Z tego powodu możemy przekazywać Twoje Informacje o użytkowniku do innych krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy i wymagania w zakresie ochrony danych niż te, które obowiązują w kraju, w którym się znajdujesz.

Firma INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ i jej podmioty stowarzyszone w USA uczestniczą i poświadczają zgodność z Umową UE-USA Tarcza Prywatności i umowa szwajcarsko-amerykańska Tarcza Prywatności. Firma INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ zobowiązuje się do poddania wszystkich Danych osobowych otrzymanych z krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii, w oparciu o zasady Tarczy Prywatności, obowiązującym zasadom tych ram. Aby dowiedzieć się więcej na temat Tarczy Prywatności, odwiedź Listę Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Firma INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ jest odpowiedzialna za przetwarzanie Danych osobowych, które otrzymuje w ramach Tarczy Prywatności, oraz za późniejsze przekazywanie stronie trzeciej działającej jako agent w jej imieniu. INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ przestrzega zasad Tarczy Prywatności w zakresie wszystkich dalszych transferów danych osobowych z UE. i Szwajcarii, w tym postanowienia dotyczące odpowiedzialności za dalszy transfer. W odniesieniu do Danych Osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z Tarczą Prywatności, firma INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ podlega uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych. W niektórych sytuacjach firma INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ może być zobowiązana do ujawnienia Danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania. Jeśli jesteś Europejczykiem w przypadku skargi, wątpliwości lub pytania dotyczącego prywatności firmy INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego portalu DSAR. Pod pewnymi warunkami, dokładniej opisanymi na stronie Tarczy Prywatności, osoby fizyczne z Europy mogą powoływać się na wiążący arbitraż, gdy wyczerpane zostaną inne procedury rozstrzygania sporów.

Jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe z EOG odbiorcom znajdującym się poza EOG, którzy nie znajdują się w jurysdykcji, która została formalnie uznana przez Komisję Europejską za zapewniającą odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, robimy to na podstawie standardowej umowy klauzule. Możesz poprosić o kopię odpowiednich standardowych klauzul umownych za pośrednictwem naszego Portalu DSAR.

Należy pamiętać, że w przypadku przesyłania jakichkolwiek Danych osobowych bezpośrednio do podmiotu Spółki mającego siedzibę poza EOG nie ponosimy odpowiedzialności za takie przekazanie Danych osobowych. Niemniej jednak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe od momentu otrzymania danych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Praktyki ochrony prywatności firmy INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ opisane w niniejszej Polityce prywatności są zgodne z transgranicznym systemem zasad ochrony prywatności Transgranicznego systemu zasad ochrony prywatności organizacji Asia-Pacific Economic Cooperation („APEC”). Aby dowiedzieć się więcej o tym programie, kliknij tutaj.

Należy pamiętać, że możemy wykorzystywać dane zebrane przez zewnętrznego operatora/licencjobiorcę zlokalizowanych wersji lub wydań Usług.

Ochrona danych

Wdrażamy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich Informacji o użytkowniku. Upewnij się, że wszelkie dane osobowe, które nam przesyłasz, są przesyłane w bezpieczny sposób.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Twoich Informacji o użytkowniku przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem, nieupoważnionym dostępem i innymi niezgodnymi z prawem lub nieautoryzowanymi formami Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem. W niektórych przypadkach możemy stosować szyfrowanie Secure Sockets Layer i/lub przesyłać określone Informacje o użytkowniku w formacie nieczytelnym dla człowieka w celu zapewnienia ochrony. Nie możemy jednak zagwarantować, że nie dojdzie do naruszenia i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa ani za działania osób trzecich.

Ponieważ Internet jest systemem otwartym, przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż wdrożymy rozsądne środki w celu ochrony Twoich danych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych do nas za pośrednictwem Internetu. Każda taka transmisja odbywa się na własne ryzyko i ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie dane osobowe, które do nas wysyłasz, są przesyłane w bezpieczny sposób.

Dokładność danych

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje Informacje o użytkowniku są dokładne i aktualne oraz są usuwane lub poprawiane, jeśli dowiemy się o nieścisłościach.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje Informacje o użytkowniku, które przetwarzamy, są dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane, a wszelkie przetwarzane przez nas Informacje o użytkowniku, o których nas poinformujesz, są niedokładne (biorąc pod uwagę cele, dla których są są przetwarzane) są usuwane lub poprawiane.

Minimalizacja danych

Podejmujemy wszelkie rozsądne kroki, aby ograniczyć ilość przetwarzanych przez nas Informacji o użytkowniku do niezbędnego minimum.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje Informacje o użytkowniku, które przetwarzamy, są ograniczone do Danych o użytkowniku, które są w uzasadniony sposób niezbędne w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce lub wymaganymi do świadczenia usług lub dostępu do Usług.

Przechowywanie danych

Podejmujemy wszelkie rozsądne kroki, aby zapewnić, że Twoje Informacje o użytkowniku są przechowywane tylko tak długo, jak są potrzebne. Dane online związane z OBA są przechowywane przez firmę INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ przez okres nie dłuższy niż 180 dni, po czym wygasają, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Informacje o użytkowniku są przetwarzane tylko przez minimalny okres niezbędny do celów określonych w niniejszej Polityce. Kryteria określania czasu, przez jaki będziemy przechowywać Twoje Informacje o użytkowniku, są następujące: będziemy przechowywać kopie Twoich Informacji o użytkowniku w formie umożliwiającej identyfikację tylko tak długo, jak jest to konieczne w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania. O ile nie istnieje szczególny wymóg prawny dotyczący przechowywania informacji, planujemy przechowywać je nie dłużej niż jest to konieczne do zaspokojenia uzasadnionej potrzeby biznesowej.

O ile nie określono w niniejszej Polityce prywatności, dane online związane z OBA są przechowywane przez INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ przez nie więcej niż 180 dni, po czym wygasają. Okres 180 dni może jednak rozpocząć się ponownie, jeśli ten sam użytkownik następnie odwiedzi reklamę, wiadomość e-mail, Usługi lub Kanał lub wejdzie w interakcję z nimi.

Co mogę zrobić, aby kontrolować moje dane?

Możesz bezpośrednio podjąć kroki, aby zmienić swoje preferencje dotyczące biuletynów i reklamy behawioralnej online, jak opisano w tej sekcji.

Jeśli jesteś rezydentem UE, możesz mieć różne prawa, w tym: prawo do nieprzekazywania nam Danych osobowych; prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo żądania sprostowania nieścisłości; prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec Przetwarzania Twoich Danych Osobowych; prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora; prawo do cofnięcia zgody; oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możemy zażądać dowodu lub zweryfikować Twoją tożsamość, zanim będziemy mogli wprowadzić te prawa w życie.

Możesz bezpośrednio podjąć kroki w celu zmiany swoich preferencji w następujący sposób:

Dostęp do Twoich danych osobowych. Na żądanie INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ przekaże Ci informacje o tym, czy przechowujemy jakiekolwiek Twoje dane osobowe. Możesz uzyskać dostęp, poprawić lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, logując się na swoje konto lub kontaktując się z nami przez e-mail.

Twoje subskrypcje biuletynów i wiadomości e-mail. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynu lub innej listy e-mailowej lub wypisać się z niej, postępując zgodnie z instrukcjami na końcu otrzymywanych biuletynów lub e-maili. Odczekaj od pięciu do dziesięciu dni roboczych, aby zmiany zaczęły obowiązywać. W przypadku niektórych Usług komunikacja związana z usługami członkowskimi jest integralną częścią takich Usług, które subskrybujesz i możesz nadal otrzymywać wiadomości e-mail w ramach tej konkretnej części Usług, chyba że anulujesz swoje konto, nawet jeśli zrezygnujesz z otrzymywania biuletynów lub listę e-mailową. Jeśli podałeś nam więcej niż jeden adres e-mail, nadal możemy się z Tobą kontaktować, chyba że poprosisz o anulowanie subskrypcji każdego podanego adresu e-mail.

Powiadomienia push. Od czasu do czasu wysyłamy Ci powiadomienia push, aby informować Cię o wszelkich organizowanych przez nas wydarzeniach lub promocjach. Jeśli nie chcesz już otrzymywać tego typu komunikatów, możesz je wyłączyć na poziomie urządzenia. Aby upewnić się, że otrzymujesz odpowiednie powiadomienia, będziemy musieli zebrać pewne informacje o Twoim urządzeniu, takie jak system operacyjny i dane identyfikujące użytkownika.

Mieszkańcy Unii Europejskiej i Szwajcarii powinni odwiedzić Europejski DAA, klikając tutaj.

Mieszkańcy USA i mieszkańcy wszystkich innych krajów lub terytoriów niewymienionych powyżej mogą kliknąć tutaj, aby przejść do witryny DAA, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z plików cookie, opcjach rezygnacji i nie tylko.

Pliki cookie i znaczniki pikselowe. Możesz zatrzymać lub ograniczyć pliki cookie i znaczniki pikselowe na swoim komputerze lub usunąć pliki cookie z przeglądarki, dostosowując preferencje przeglądarki internetowej. Jeśli jednak „wyłączysz”, usuniesz lub wyłączysz pliki cookie lub znaczniki pikselowe, chociaż nadal możesz korzystać z Usług, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji, funkcji lub usług dostępnych w Usługach.

Usługi oparte na lokalizacji. W każdej chwili możesz zrezygnować z gromadzenia przez firmę INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ Twoich dokładnych danych lokalizacyjnych, edytując odpowiednie ustawienie na swoim urządzeniu mobilnym (które zwykle znajduje się w obszarze Ustawienia urządzenia).

Aplikacja do testowania prędkości i funkcja prędkości sieci Web. Aby wyłączyć funkcję skanowania w tle aplikacji Speed test, przejdź do ustawień lub funkcji map pokrycia w aplikacji Speed test i przełącz funkcję skanowania w tle na „Wył.”. Należy pamiętać, że jeśli ustawienia smartfona lub urządzenia mobilnego nie zezwalają na przesyłanie dokładnych danych lokalizacyjnych, niektóre funkcje mogą być niedostępne lub ich funkcje mogą być ograniczone. Możesz zrezygnować z funkcji Speed test Web Speed w dowolnym momencie, dostosowując ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Mieszkańcy Kalifornii. Zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności w Internecie możemy gromadzić Dane osobowe dotyczące Twojej aktywności online podczas korzystania z Usług. Chociaż dajemy naszym użytkownikom wiele możliwości rezygnacji z udostępniania danych osobowych, nie odpowiadamy na sygnały „nie śledź” przeglądarek internetowych. Kalifornijskie prawo „Shine the Light”, sekcja 1798.83 Kodeksu Cywilnego, zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na okresowe żądanie i uzyskiwanie pewnych informacji na temat wszelkich Danych osobowych ujawnionych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz złożyć taki wniosek lub jeśli chcesz, abyśmy powstrzymali się od gromadzenia Twoich danych osobowych, prześlij swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych określonych w sekcji 17 poniżej.

Mieszkańcy UE. RODO zapewnia określone prawa mieszkańcom UE. Możesz odmówić udostępnienia nam pewnych informacji, w takim przypadku możemy nie być w stanie zapewnić niektórych funkcji i funkcjonalności Usług. Prawa te obejmują, zgodnie z obowiązującym prawem, prawo do sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia i przenoszenia własnych informacji. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać tę zgodę (z zastrzeżeniem, że takie wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano przed 

w dniu, w którym otrzymamy powiadomienie o takim wycofaniu, i nie uniemożliwia Przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o inne dostępne podstawy prawne). Zgłoszenia należy dokonać kontaktując się z nami za pośrednictwem Portalu DSAR. Jeśli jesteś mieszkańcem UE i masz nierozwiązany problem dotyczący prywatności, którego nie rozwiązaliśmy w zadowalający sposób po skontaktowaniu się z nami, masz prawo skontaktować się z odpowiednim organem nadzorczym UE i złożyć skargę.

Warunki korzystania

Warunki korzystania z INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ regulują korzystanie z Usług.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z Usług, odwiedź INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ Warunki użytkowania. Warunki korzystania z INTER-PLAST Z.Bodziachowska-Kluza SJ są włączone przez odniesienie do niniejszej Polityki prywatności.

Szczegóły kontaktu

Możesz skontaktować się z nami pod adresami podanymi poniżej lub pocztą elektroniczną

sekretariat@inter-plast.com.pl

ul. Hallera 8B 42-202 Częstochowa

tel. +48 697 996 684

W przypadku jakichkolwiek komentarzy, pytań lub wątpliwości dotyczących jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej Polityce lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z przetwarzaniem informacji o użytkownikach przez nas lub w naszym imieniu, prosimy o kontakt:

INTER-PLAST Z. Bodziachowska-Kluza Spółka Jawna

ul. Hallera 8B 42-202 Częstochowa

tel. +48 697 996 684

sekretariat@inter-plast.com.pl

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem sekretariat@inter-plast.com.pl

Jeśli masz nierozwiązane wątpliwości dotyczące Twojej prywatności lub wykorzystywania przez nas danych, których nie rozwiązaliśmy w zadowalający sposób, skontaktuj się z platformą Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr /.

Jak niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności, a wszystkie zmiany będą obowiązywać w momencie ich opublikowania.

Najnowsze wpisy

Nowe Roboty Spawające - MIG OKIO

2024-07-08 13:02:01

Nowe Roboty Spawające - MIG OKIO

Automatyzacja spawania staje się kluczowym elementem współczesnego przemysłu, przynosząc znaczące korzyści w zakresie efektywności, precyzji i...

Czytaj dalej
Ręczne Spawarki Laserowe - Oferta Inter-Plast

2024-06-27 14:55:51

Ręczne Spawarki Laserowe - Oferta Inter-Plast

Ręczne spawarki laserowe to innowacyjne urządzenia, które rewolucjonizują procesy spawalnicze w różnych branżach przemysłowych. Dzięki swojej...

Czytaj dalej
Wizyta Partnerów Handlowych z Chin

2024-06-19 13:05:06

Wizyta Partnerów Handlowych z Chin

Ostatni tydzień przyniósł wyjątkowe wydarzenie dla naszej firmy - gościliśmy delegację naszych partnerów handlowych z Chin....

Czytaj dalej